Regulamin rejestracji domen

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN


I. Regulamin świadczenia usługi rejestracji domen internetowych przez eHost
II. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych .PL przez NASK
III. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen globalnych przez ICANN
IV. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen .EU przez EURid
IV. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych partner Dinfo Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Rejestracji Nazw Domenowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin świadczenia usług rejestracji nazw domenowych" określający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Operatora.
2. Umowa - zawierana poprzez utworzenie Konta Klienta umowa o świadczenie Usług przez Operatora, której częścią składową jest Regulamin.
3. Usługi - świadczone przez Operatora usługi rezerwacji, rejestracji, odnawiania oraz utrzymania nazw domenowych polskich, europejskich lub międzynarodowych.
4. Konto Klienta -panel administracyjny udostępniony Klientowi przez Operatora na platformie internetowej za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Usługi i zarządzać domenami.
5. Operator, eHost - EHOST Krzysztof Dziewoński z siedzibą w 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6, NIP: 7162502787, REGON: 432734578 (dalej także jako Usługodawca lub eHost); świadczący Usługi na rzecz Klientów i Abonentów.
6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która złożyła Zamówienie lub zawarła z Operatorem Umowę.
7. Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której dane zostały podane w zgłoszeniu dokonanym przez Klienta jako dane właściciela praw do domeny.
8. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących cenach Usług świadczonych przez Operatora, w tym o wysokości Opłat abonamentowych oraz Opłat Administracyjnych.
9. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata roczna lub wieloletnia z tytułu rejestracji lub odnowienia Okresu rejestracji domeny.
10. Opłata administracyjna - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata z tytułu świadczenia przez Operatora usług dodatkowych związanych z utrzymaniem domen internetowych.
11. Okres rejestracji domeny - liczony w latach okres czasu za który została wniesiona Opłata abonamentowa dotycząca określonej Domeny internetowej, w którym Abonent jest upoważniony do korzystania z tej Domeny internetowej.
12. Zamówienie - złożenie przez Klienta za pośrednictwem Konta Klienta zamówienia na Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora.
13. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
14. Konsument - osoba fizyczna, która zwiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Domena internetowa - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.
16. Domena polska - Domena internetowa z rozszerzeniem .pl
17. Domena europejska - Domena internetowa z rozszerzeniem .eu
18. Domena globalna - Domena internetowa z rozszerzeniem .com, .net, .info, .biz, .org.
19. Domena narodowa - Domena internetowa z rozszerzeniem innym niż Domena polska.
20. Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronach www.iana.org i bezpośrednio lub pośrednio oferujący Usługę rejestracji i utrzymania domeny.
21. Usługa rejestracji domeny - usługa zarejestrowania Domeny internetowej wykonywana przez Operatora w imieniu i na rzecz Abonenta.
22. Usługa rejestracji testowej domeny DNT - wykonywana przez Operatora w imieniu i na rzecz Klienta usługa pozwalająca sprawdzić jakość funkcjonowania Domeny polskiej.
23. DINFO - współpracujący z Operatorem Rejestrator domen, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Dinfo Systemy Internetowe" z siedzibą przy ul. Mostowej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Jasienicy pod numerem 3888/2003, świadcząca Usługi na rzecz Klientów i Abonentów.
24. NASK - współpracujący z DINFO Rejestrator domen polskich (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową prowadzącą rejestrację domen polskich, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa ).
25. KeySystems - współpracujący z DINFO Rejestrator domen globalnych, europejskich i narodowych ( Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, 66482 Zweibruecken, Niemcy, tel. +49 (0)6332 79 18 70, fax +49 (0)6332 79 18 71 ).
26. OnlineNIC - współpracujący z DINFO Rejestrator domen globalnych (OnlineNic INC., 2315 26th Ave., San Francisco, CA 941 16, USA, tel. (US) +1.415-665-6387, fax +1.415-665-7168 ).
27. EURid - współpracujący z DINFO Rejestrator domen europejskich ( EURid Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgia, tel. +32 (0)2 401 27 50, fax +32 (0)2 401 27 51 ).
28. Whois - dostępna za pośrednictwem strony www baza danych umożliwiająca uzyskanie dostępu do Danych abonenta.
29. API Dinfo - interfejs programistyczny umożliwiający komunikację pomiędzy Klientem i Operatorem, zawierający zbiór gotowych do użycia bibliotek i procedur napisanych w języku PHP (www.php.net) za pomocą, których można wykonywać: rezerwację, rejestrację oraz odnawianie zarejestrowanych domen, zgłaszać domeny do transferu, wykonywać zmiany delegacji domen oraz przesyłać zapytania do bazy WHOIS.
30. Dane abonenta - dane właściciela praw do domeny.
31. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.
32. Administrator danych- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (eHost ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy), kontakt z Administratorem danych - biuro@ehost.pl
33. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
34. AuthInfo/AuthCode - kod jednoznacznie autoryzujący domenę, który jest wymagany do transferu.
35. Strony- oznaczają Operatora oraz Klienta;
36. Usługa cyfrowa to usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzania, przechowywanie lub dostęp danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
37. Towar z elementami cyfrowymi to towar zawierający treść cyfrowa lub usługę cyfrową bądź z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
38. Kontakt z Operatorem odbywa się drogą telefoniczną na numery:

telefon: 81 88 66479, 503 801 800 poniedziałek-piątek od 8:30 do 20:00
* Opłaty za połączenia telefoniczne według stawek Operatora
Drogą Mailową na adres: biuro@xip.pl czynny całą dobę

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Operator świadczy na rzecz Klientów Usługi na zasadach określonych w Umowie, której częścią składową jest Regulamin dostępny pod adresem http://xip.pl/regulamin.php
2. Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy, którymi są Operator i Klient. Postanowienia Regulaminu wiążą również Abonenta nie będącego Klientem Operatora. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zaznajomienia Abonenta z postanowieniami Regulaminu i uzyskania jego zgody na postanowienia zawarte w Regulaminie.
3. Przedsiębiorcą jest ten Klient, który korzysta z Usług Operatora w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, chociażby nawet nie była ona zarejestrowana (na przykład prowadzenie sklepu internetowego na wykupionym serwerze przez osobę, która nie dopełniła formalnego obowiązku rejestracji działalności gospodarczej).
4. Konsumentem jest ten Klient, który korzysta z Usług Operatora w celu innym, niż bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Wypełniając formularz zamówienia Klient zaznacza, czy jest przedsiębiorcą czy konsumentem i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanej danej z rzeczywistym stanem rzeczy.

§ 3. Zawarcie Umowy

1. Operator świadczy Usługi na podstawie Umowy zawartej z Klientem.
2. Zawarcie Umowy następuje w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Przez utworzenie Konta Klienta Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie. Zawarcie Umowy może zostać potwierdzone również w formie pisemnej poprzez zawarcie Umowy Partnerskiej.
3. Umowa jest zawierana na czas określony klient wybiera na ile lat chce wykupić usługę rejestracji/przedłużenia domeny oraz rozliczana zgodnie z Cennikiem Usług i na podstawie składanych Zamówień.
4. Z klientami, którzy przy wykorzystaniu infrastruktury Operatora świadczą usługi dla swoich klientów, Operator zawiera w formie pisemnej Umowę Partnerską, która jest odrębną umową od umowy, o której mowa w §3 pkt. 1, 2 i 3 Regulaminu.

§ 4. Zamówienie Usługi

1. Operator świadczy Usługi wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług dostępnym pod adresem http://xip.pl/cennik.php
2. Podstawą rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Operatora jest złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Operatora http://www.xip.pl ("Formularz Zgłoszeniowy").
3. Operator dopuszcza składanie przez Klientów Zamówień na usługi wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. Zamówienia składane w inny sposób nie będą realizowane przez Operatora.
4.Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy, Klient
A. podaje m.in.: e-mail; nazwę domeny; dane kontaktowe;
B. akceptuje Regulamin w całości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Usługi; akceptuje także Cennik stanowiący integralną część Regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe informacje o wysokościach Opłat Abonamentowych oraz sposobach ich uiszczenia.
C. jeśli jest Konsumentem,
     c1. Oświadcza, iż zapoznał się szczegółowo z prawami mu przysługującymi jako konsumentowi, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 , nr 827) oraz otrzymał od eHost wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy - są one zawarte w niniejszym Regulaminie, tj. w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażone są prostym językiem.
     c2. Oświadcza, iż wie, iż ma prawo do bezpłatnego zgłoszenia Usługi rejestracji/przedłużenia domeny i przez 14 dni bez żadnych konsekwencji może odstąpić od umowy nie płacąc za wykonanie zgłoszenia/Usługi. Jeśli chce aby Operator wykonał zamówioną Usługę rejestracji/przedłużenia, to wtedy konieczna jest zapłata abonamentowa. Użytkownik NIE MUSI WYSYŁAĆ ŻADNEJ WIADOMOSCI O REZYGNACJI. Jeśli nie zapłaci, po prostu Usługa nie zostanie wykonana.
     c3. Otrzymuje informację o prawie odstąpienia od wykonaia Usługi w tym terminie 14 dni jak i o tym, iż brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej do terminu podanego na Fakturze pro forma skutkuje automatycznym odstąpieniem od umowy, co nie rodzi dla Klienta jakichkolwiek zobowiązań.
     c4. Wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Operatora w razie uiszczenia Opłaty Abonamentowej, co skutkuje wyłączeniem prawem odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta.
5.Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego
     5.1 Operator tworzy dla Klienta Konto przypisane do nazwy domeny Klienta ("Konto" lub "Konto Klienta") oraz wysyła na adres e-mail Klienta:
Maila powitalnego (pro forma) z opisem zamówionej Usługi, wysokością abonamentu z wyszczególnieniem ceny netto i brutto; (co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta) wraz z informacją o sposobie uiszczenia Opłaty Abonamentowej
6.Umowa o świadczenie Usługi jest zawarta w momencie wysłania maila powitalnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 ust. 5.1
7.W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@xip.pl. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej do końca terminu wskazanego na Fakturze pro forma jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.
8.Jeżeli jednak Klient uiści Opłatę Abonamentową prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone z mocy art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta, ponieważ rejestracja/przedłużenie domeny oznacza wykonanie w pełni usługi, na co konsument wyraża zgodę.
9. Wykonanie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta (Danych bilingowych, Danych kontaktowych) lub Danych abonenta, które zostały wskazane w Zamówieniu lub które figurują w Koncie Klienta, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w tym odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
10. Operator świadczy Usługi po uiszczeniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej zgodnej z Cennikiem usług.
11. Za wniesioną, na podstawie dokumentu pro forma, opłatę Operator wystawia Klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje wysłana w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia uiszczenia Opłaty Abonamentowej na wskazanym w pro formie rachunku bankowym Operatora, do Klienta pocztą email lub jeśli Klient zgłosił Operatorowi wówczas faktura wysłana będzie pocztą tradycyjną.
12. Operator nie ma obowiązku przeszkolenia Klienta w zakresie korzystania z Usługi/obsługi domeny, Klient obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

§ 5. Rejestracja Domeny

1. Podstawową usługą świadczoną przez Operatora jest Usługa rejestracji domeny.
2. Usługa rejestracji domeny wykonywana jest przez Operatora na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem i Klientem w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Treścią Umowy są w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Usługa rejestracji domeny świadczona jest przez Operatora w szczególności z zastosowaniem postanowień § 3 i § 4 Regulaminu.
4. Operator świadczy Usługi rejestracji domeny po uiszczeniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej. W przypadku wykonania Usługi rejestracji domeny przez Operatora z tytułu której Klient nie wniósł Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, Operator jest uprawniony do dokonania zmiany delegacji nieopłaconej domeny i zablokowania możliwości dokonywania zmiany delegacji domeny przez Klienta - do czasu wniesienia Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.

§ 6. Zasady przedłużania Okresu rejestracji domeny

1. Operator zobowiązuje się dostarczyć Klientowi drogą poczty elektronicznej fakturę pro forma za kolejny Okres rozliczeniowy najpóźniej 14 dni przed upływem Okresu rejestracji domeny.
2. W celu przedłużenia Okresu rejestracji domeny, Klient uiszcza wymaganą przez Operatora Opłatę abonamentową lub Opłatę administracyjną na rachunek bankowy Operatora w terminie oznaczonym na ww. fakturze proforma. Za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora pełną kwotą należnej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.
3. Przedłużenie Okresu rejestracji domeny nie następuje automatycznie i musi zostać wykonane przez Operatora. Operator zobowiązuje się do przedłużenia Okresu rejestracji domeny w czasie 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na swoim rachunku bankowym Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej. Operator przedłuża Okres rejestracji domeny w godzinach pracy biura Operatora.
4. W przypadku braku wniesienia wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej w terminie wskazanym przez Operatora, Domena internetowa zostanie automatycznie zablokowana przez system Rejestratora domen. Długość okresu trwania blokady jest określana przez poszczególnych Rejestratorów domen i jest różna w odniesieniu do różnych typów domen. Szczegółowe informacje na temat długości okresów blokad należy szukać na stronie właściwego Rejestratora. Po upływie okresu blokady w którym nie wniesiono wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, Domena internetowa jest udostępniana do rejestracji osobom trzecim.
5. W przypadku Domen polskich czas blokady, o której mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu wynosi 15 dni i w tym okresie Klient ma nadal możliwość przedłużenia Okresu rejestracji domeny.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie Domeny internetowej, które zostało spowodowane nieterminowym wniesieniem Opłaty abonamentowej z tytułu przedłużenie Okresu rejestracji domeny lub brakiem wniesienia Opłaty administracyjnej.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutek braku doręczenia Faktury pro forma, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, spowodowany podaniem Operatorowi przez Klienta nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej (w tym niedziałającego konta poczty elektronicznej) lub niedokonanie jego aktualizacji.

§ 7. Podstawowe prawa i obowiązki stron Umowy

1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług zakupionych przez Klienta.
2. Zawierając Umowę Klient zobowiązuje się do:
a) korzystania ze świadczonych przez Operatora usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób nienaruszający praw osób trzecich,
b) podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
c) niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach Danych abonenta,
d) w przypadku wystąpienia zmiany danych Abonenta, do doręczenia Operatorowi wniosku o zmianę danych opatrzonego podpisem Abonenta,
3. Klienci świadczący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora są zobowiązani do poinformowania swoich usługobiorców o zasadach korzystania z tych usług, a w szczególności o obowiązku przestrzegania Regulaminu. Klienci, o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązani do uzyskania nie budzącego wątpliwości potwierdzenia faktu zaakceptowania oraz zobowiązania do przestrzegania przez swojego usługobiorcę treści Regulaminu.
4. Operator oświadcza, że na mocy odrębnych porozumień jest zobowiązany do wydawania kodów Authinfo na każde żądanie właściciela domeny (Abonenta). Klienci świadczący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora są zobowiązani do nie utrudniania w jakikolwiek sposób swoim klientom będącym właścicielami domen (Abonentom) uzyskiwania kodów Authinfo.
5. Abonent ma prawo dokonania w każdym czasie zmiany Klienta reprezentującego Abonenta przed Operatorem. W celu dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim Abonent przesyła wniosek do Operatora, który jest realizowany przez Operatora w czasie 2 dni roboczych.
6. Klienci świadczący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora są uprawnieni do korzystania z API Dinfo udostępnianego przez Operatora pod warunkiem bezwzględnego i ścisłego przestrzegania następujących zasad:
a) Klient zobowiązuje się do wykorzystywania API Dinfo wyłącznie w celach związanych z procesem rejestracji i obsługi domen podmiotów będących jego klientami,
b) Klient zobowiązuje się do ochrony API Dinfo przed dostępem osób trzecich oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków związanych z zapewnieniem ochrony API Dinfo przed dostępem osób trzecich,
c) Klient zobowiązuje się do przestrzegania dziennych i godzinowych limitów (przyznanych Klientowi przez Operatora) ilości przesyłanych komend za pośrednictwem API Dinfo. W przypadku przekroczenia limitów połączeń bądź stwierdzenia faktu korzystania z API Dinfo niezgodnie z jego przeznaczeniem, Operator ma prawo czasowo ograniczyć lub zablokować na stałe dostęp do API Dinfo.

§ 8. Brak gwarancji wykonania Usługi rejestracji domeny

1. Operator oświadcza, iż nie gwarantuje Klientowi wykonania Usługi rejestracji domeny, nawet w przypadku, gdy system wskazuje dostępność wybranej przez Klienta Domeny internetowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że niemożliwym jest uzyskanie przez Operatora pewności, że w procesie rejestracji Domeny internetowej lub w bazie Whois nie wystąpiły błędy lub pomyłki, wykluczające wykonanie Usługi rejestracji domeny. Operator nie jest także w stanie przewidzieć, czy inny podmiot w tym samym czasie nie sprawdza dostępności Domeny internetowej tożsamej z Domeną internetową, którą zamierza zarejestrować Klient.
2. W przypadku, gdy domeny nie uda się zarejestrować/przedłużyć Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty abonamentowej.
3. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usługi rejestracji domeny z powodów podanych w § 8 punkt 1

§ 9. Zasady odpowiedzialności

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi, spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) skutki podania przez Klienta lub Abonenta niepełnych lub nieprawidłowych danych (tj. Danych abonenta, Danych bilingowych i Danych kontaktowych), skutki zaniechania przez Klienta lub Abonenta aktualizacji tych danych oraz za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub formularza zamówienia,
b) szkodę powstałą po stronie Abonenta na skutek działania lub zaniechania Rejestratora domen, w szczególności zablokowania domeny, niewykonania Usługi rejestracji domeny, niewykonania odnowienia domeny lub wyrejestrowania domeny,
c) skutki naruszeń praw osób trzecich lub naruszenia prawa wywołane działaniami Klienta lub Abonenta,
3. Klient lub Abonent zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta lub Abonenta postanowień Regulaminu lub zasad rejestracji i utrzymywania Domen internetowych opublikowanych i stosowanych przez Rejestratora domeny. Stosowane przez poszczególnych Rejestratorów domen zasady rejestracji i utrzymywania Domen internetowych są udostępniane na stronach internetowych poszczególnych Rejestratorów domen.
4. Klient lub Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z wykonywaniem Umowy, które naruszają lub zagrażają naruszeniem interesów lub praw innych Klientów, Abonentów lub osób trzecich,
5. W każdym przypadku odpowiedzialność Operatora wobec Klienta lub Abonenta jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Klienta lub Abonenta z tytułu wykonywania Usługi, której niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie stało się podstawą odpowiedzialności Operatora względem Klienta lub Abonenta. W żadnym przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta lub Abonenta korzyści.
6. W przypadku klientów będących Konsumentami eHost ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia zawarte w § 9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów oraz Abonentów będących Konsumentami.
2. Operator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz Abonentów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
3. Operator oświadcza, że Klient lub Abonent nie ma obowiązku przekazania Operatorowi swoich danych osobowych jednocześnie wskazując, że wykonanie Usługi rejestracji domeny jest uzależnione od podania przez Klienta lub Abonenta danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia.
4. Operator ma prawo żądania od Klienta lub Abonenta dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych przez Klienta lub Abonenta danych.
5. Operator przetwarza dane osobowe Klienta lub Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy oraz Regulaminu, na co Klient lub Abonent dobrowolnie wyraża zgodę. Klient lub Abonent może wyrazić również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
6. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia.
7. W celu wykonania usługi i w zakresie do tego niezbędnym, Operator ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Abonenta następującym podmiotom:
a) Rejestratorowi domen (DINFO)
a) Rejestratorowi domen polskich (NASK)
b) Rejestratorowi domen europejskich (EURID)
c) Rejestratorowi domen globalnych (OnlineNic, KeySystems)
c) Rejestratorowi domen narodowych (KeySystems)
8. Operator ma prawo przekazać dane osobowe Klienta odpowiednim organom władzy publicznej na ich prośbę lub w przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości o naruszaniu prawa przez Klienta.
9. Klient, zgłaszając w imieniu Abonenta domenę do rejestracji oświadcza, że został umocowany przez Abonenta do podania danych osobowych mocodawcy i wyrażenia w jego imieniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie realizacji Umowy i w celach marketingowych. Jednocześnie Klient oświadcza, że Abonent został poinformowany o uprawnieniach Operatora do zbierania, przechowywania, przetwarzania i zmiany danych osobowych Abonenta oraz do ich wglądu w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.
10. Klient, zawierając Umowę z Operatorem w imieniu Abonenta ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną brakiem umocowania o którym mowa w § 10 ust. 9 Regulaminu lub przekroczeniem jego zakresu.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną podaniem przez Klienta lub Abonenta danych (Danych abonenta, Danych bilingowych lub Danych kontaktowych) niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
12. Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Klienta innym podmiotom niż wskazane w § 10 ust. 7 i 8 Regulaminu oraz zachować ich poufność.

§ 10a Informacja o Przetwarzaniu danych osobowych


1. Klient powierza Administratorowi danych , w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części "Rozporządzeniem") dane osobowe do przetwarzania przez eHost w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
2.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3.Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych / eHost/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez eHost w zakresie określonym w danych kontaktowych ( Formularz zamówienia, ,e-mail) umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
4.Klient oświadcza , iż został poinformowany o prawie do wglądu i możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez Administratora danych, danych osobowych.
5.Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6.Klient ma także prawo do przenoszenia danych.
7.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane są udostępniane firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług hostingowej jak np. biura rachunkowe, rejestratorzy domen, inne firmy w zakresie niezbędnym do realizacji usług eHost.
8.Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie eHost, dane są przetwarzane na czas obowiązywania umowy lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji uslug, badz do momentu wyrazenia sprzeciwu przez Panstwa. Dane moga byc rowniez przechowywane po zakonczeniu trwania umowy jednak wylacznie w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze, wylacznie na czas zgodny z obowiazujacymi przepisami, przy czym przysluguje Panstwu prawo do "bycia zapomnianym" na wyrazna Panstwa prosbe.
9.Administrator danych zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez ogólne stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia
10.Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 11. Zmiana Regulaminu

1. Operator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu.
2. Operator informuje Klientów o zmianie Regulaminu na co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Informację, o której mowa w zdaniu poprzednim Operator przekazuje Klientowi pocztą lub pocztą elektroniczną - według wyboru Operatora.
3. Niedokonanie wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowanie przez Klienta zmian wprowadzonych do Regulaminu.
4. Dokonanie przez Operatora zmiany wysokości Opłat abonamentowych nie dotyczy Usług za których wykonanie Opłaty abonamentowe zostały już wniesione przez Klienta. Opłaty abonamentowe w nowej wysokości obowiązują Klienta od nowego Okresu rozliczeniowego.

§ 12. Rozwiązanie Umowy

1. Zarówno Operator jak i Klient są uprawnieni do rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem dokonaym w formie pisemnej, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego. Podczas biegu terminu wypowiedzenia obowiązują postanowienia Regulaminu.
2. Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli:
a) Klient zalega z Opłatami abonamentowymi przez okres dłuższy niż 7 dni. Jeżeli Klient jest Konsumentem eHost wyznacza wówczas dodatkowy termin 7 dni na zapłacenie zaległej należności z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu dodatkowego eHost będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
b) Klient przekazał Operatorowi nieprawdziwe dane Abonenta działając umyślnie lub bez zachowania należytej staranności,
c) Klient w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora bez wypowiedzenia albo rozwiązania Umowy z inicjatywy Klienta przed upływem opłaconego Okresu rozliczeniowego, wniesione przez Klienta Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
4. W przypadku rozwiązania Umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie uregulować wszystkie nie uiszczone Opłaty abonamentowe.

§ 13. Postanowienia szczegółowe

- Rejestracja domen testowych DNT -

1. Operator świadczy Usługę rejestracji domen testowych DNT zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Usługa rejestracji domeny testowej DNT jest wykonywana przez 14 dni.
3. Klient korzysta z Usługi rejestracji domeny testowej DNT samodzielnie, za pośrednictwem Konta Klienta.
4. Zamówienie przez Klienta Usługi rejestracji domeny powoduje zakończenie wykonywania Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
5. W przypadku zamiaru zamówienia Usługi rejestracji domeny, która jest objęta Usługą rejestracji domeny testowej DNT, Klient jest zobowiązany do zamówienia Usługi rejestracji domeny przed upływem okresu trwania Usługi rejestracji domeny testowej DNT, nie później jednak niż w czasie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
6. W czasie trwania Usługi rejestracji domeny testowej DNT Klient może wykonać jedynie dwie operacje: zakupić Usługę rejestracji domeny lub dokonać zmiany delegacji domeny.
7. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia (w stosunku do Operatora oraz innych podmiotów) związane z zakończeniem wykonywania przez Operatora Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
8. W pozostałym, nie określonym w § 13 pkt. 1-7 zakresie, do Usługi rejestracji domeny testowej DNT stosuje się odpowiednio inne zapisy Regulaminu dotyczące Usługi rejestracji domeny.

- Parkowanie domen -

9. Klient korzystający ze świadczonej przez Operatora Usługi rejestracji domeny lub Usługi rejestracji domeny testowej DNT jest uprawniony do bezpłatnego parkowania na serwerze Operatora domen, które objęte są wyżej wymienionymi usługami.

- Przekierowania domen na IP/URL -

10. Operator świadczy bezpłatnie na rzecz swoich Klientów usługę przekierowania domeny na IP/URL w odniesieniu do domen zarejestrowanych i utrzymywanych u Operatora.
11. Zamówienie u Operatora usługi przekierowania domeny na IP/URL oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na zmianę delegacji domeny (w odniesieniu do domeny objętej zamówieniem) na serwery DNS Operatora.
12. Rozwiązanie Umowy lub wprowadzenie samodzielnie przez Klienta zmiany serwerów DNS w ramach Konta Klienta oznacza zakończenie świadczenia przez Operatora usługi przekierowania domeny na IP/URL.
13. Klient korzystający z usługi przekierowania domeny na IP/URL podlega wszelkim regulacjom oraz ograniczeniom korzystania z usług Operatora, które zostały wyszczególnione w Regulaminie, a ponadto zobowiązany jest do natychmiastowego dezaktywowania usługi przekierowania domeny na IP/URL w przypadku jeżeli z żądaniem takim zwróci się właściciel serwera lub domeny na który domena została przekierowana. W przypadku braku niezwłocznego zastosowania się przez Klienta do żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub powzięciu o informacji o korzystaniu z usługi z naruszeniem przepisów prawa, Operator ma prawo do samodzielnego dezaktywowania usługi przekierowania domeny na IP/URL bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, a także dezaktywowania tej usługi w odniesieniu do wszystkich lub wybranych domen Klienta.
14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi przekierowania domeny na IP/URL, w tym w szczelności za przerwy w działaniu tej usługi w czasie trwania prac konserwacyjnych infrastruktury Operatora.
15. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta lub wszystkich Klientów usługi przekierowania domeny na IP/URL w dowolnym czasie i bez podania uzasadnienia.
16. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki i konsekwencje korzystania przez Klienta z usługi przekierowania domeny na IP/URL.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

1. W razie świadczenia Usług w sposób niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usług (Reklamacja).
2. Reklamacja winna być sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres eHost: eHost, ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy. Termin ten nie dotyczy użytkownika będącego konsumentem.
3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację. W razie braku tych danych eHost wzywa Klienta to uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie. W razie nieuzupełnienia reklamacji pozostawiona ona jest bez rozpoznania ze względu na brak wystarczających danych pozwalających na rozpatrzenie reklamacji (np. brak precyzyjnego opisu problemu).
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma zwrotną odpowiedź na adres e-mail, wskazującą rozstrzygnięcie Reklamacji oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia. Brak rozpatrzenia w tym terminie reklamacji nie oznacza jej uznania przez eHost.
5. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a eHost korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
7. Prawo do reklamacji usługi nie wyłączą możliwości skorzystania z rękojmi regulowanej przepisami ustawy o prawach konsumenta (dotyczy Konsumentów) oraz przepisami Kodeksu cywilnego (dotyczy Przedsiebiorców)
8. Konsument w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową ma prawo do doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, a w dalszej kolejności możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Konsument ma prawo do natychmiastowego żądania obniżenia ceny lub do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli będzie oczywiste, że przedsiębiorca nie doprowadzi treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym terminie lub bez poważnych niedogodności dla konsumenta, lub jeżeli brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej będzie miał charakter istotny.
9. Przedsiębiorca w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową ma prawo żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczał treść cyfrową.
10. Przedsiębiorca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ustawie oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Zarówno eHost jak i Klient w trakcie realizacji Usługi zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii kwestii przepisów prawnych.
2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
4. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Operatora. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków gdy Klientem jest Konsument.
5. Jeżeli jakieś postanowienie Regulaminu odwołuje się do adresu Operatora, to należy przez to rozumieć: eHost, ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy.
6. eHost zastrzega sobie prawo zamieszczenia nazwy domeny klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych eHost (ehost.pl, xip.pl). W przypadku braku zgody ze strony klienta, jest on zobowiązany powiadomić operatora odrębnym pismem.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas-terCard Electronic, Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i ma zastosowanie od tego dnia włącznie.

Uwaga: Operator podejmuje niezbędnych starań, aby Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy, jak i orzecznictwo sądowe i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Klient jest konsumentem, przepis ten nie wiąże Klienta. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli zdaniem Klienta jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów, należy poinformować o tym Operatora poprzez zgłoszenie na adres email: biuro@xip.pl; Operator przeanalizuje problem i jeśli dojdzie do wniosku, iż tak jest w istocie, zobowiązuje się takie postanowienie usunąć.